Beheer

Bijzondere waarden

In het gebied rondom het kasteel komen bronnen en bronbeken voor, soms op (zeer) korte afstand van elkaar, en dat is in Nederland heel bijzonder. Vooral de hydrologische situatie bij de Fonteinallee is uitzonderlijk. Hier komt op diverse plaatsen op natuurlijke wijze grondwater boven van zeer goede kwaliteit. In de bronnen en beekjes leven de Alpenbronplatworm en de kleine bronplatworm. De meest bijzondere plantensoorten zijn het paarbladig goudveil, dat in de bronnen groeit, en het genadekruid. In de uiterwaarden komt de glanshaver-associatie met gewone veldbies voor, een vegetatie van internationaal belang.
Het kasteel (met interieur en collectie), bijgebouwen, boomgaard en moestuin zijn van bijzondere cultuurhistorische waarde. Ook de archeologische waarden van het gebied zijn hoog. Het uiterwaardengebied van Doorwerth is waardevol als typisch Nederlands landschap. De recreatieve betekenis is groot: het kasteel trekt jaarlijks bijna 50.000 bezoekers en de uiterwaarden lenen zich goed voor een mooie wandeling.

Beheer in een notendop

Rondom het kasteel is ons beheer gericht op het in stand houden en versterken van de cultuurhistorie. Het kasteel vervult een ‘poortfunctie’ en laat vooral ook de samenhang met de andere terreinen in de omgeving zien. Dat betekent dat we de collectie buiten linken aan de collectie binnen. Het beheer van het kasteelterrein bestaat voornamelijk uit periodiek maaien, onkruid verwijderen, hagen knippen en de moestuin en boomgaard onderhouden. Enkele van deze werkzaamheden worden aanvullend door vrijwilligers uitgevoerd, zoals het snoeien van de bomen en het plukken van fruit in de boomgaard.

Uiterwaarden
De uiterwaarden worden zodanig extensief agrarisch beheerd dat de stroomdalvegetaties zich op kansrijke locaties verder kunnen ontwikkelen. Dit wordt bevorderd door maaien en afvoeren, met eventueel nabeweiden. De bebossing langs de zuidkant van de Fonteinallee, aan de kant van de uiterwaarden, gaan we gedeeltelijk en gefaseerd terugdringen, onder andere om het contrast tussen hoog en laag te versterken.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over Doorwerth, maar beschrijft de visie voor het gehele terreincluster Doorwerth (Doorwerth, Duno, Oorsprong en Zilverberg).